کمیته بررسی، انتخاب، پیشنهاد و انتصابات مشاغل--

کمیته بررسی، انتخاب، پیشنهاد و انتصابات مشاغل

 

به منظور فراهم سازی زمینه مناسب برای توسعه و رشد متوازن نیروی انسانی و افزایش بهره وری و ایجاد راهکارهای لازم با رویکرد شایسته سالاری کمیته انتصابات، نیروها و پتانسیل های موجود را با مولفه هایی مانند:

 • تجربه و مهارت های حرفه ای افراد
 • دانش و تخصص
 •   آگاهی سازمانی
 •  تیم سازی
 •    تفکر استراتژیک
 •  پرورش و توانمند سازی کارکنان (جانشین پروری)
 •   نظارت و کنترل
 •   برنامه ریزی و ساماندهی
 •  خلاقیت و نوآوری
 •  تعهد سازمانی
 •   ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران
 •   تعلق سازمانی
 • انعطاف پذیری
 •   اعتماد به نفس
 •  امانتداری
 •   مصلحت گرایی شرکت

شناسایی و مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت در صورتیکه فرد مورد نظر طی ارزیابی های بعمل آمده واجد شرایط  احراز پست گردید، منصوب می گردد.

 

اعضای کمیته بررسی، انتخاب، پیشنهاد و انتصابات مشاغل:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی

سمت در کمیته

1

عباس درفشی

معاونت مالی و اداری

رئیس کمیته

2

رضا علیخانی

معاونت بازرگانی و فروش غذایی

عضو کمیته

3


مانی احراری

معاونت بازرگانی و فروش دارویی

عضو کمیته

4

محمد مهدی حاج محمد

مدیر برنامه ریزی

دبیر کمیته