اعضا هئیت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:
  • حمید رضائی، رئیس هیئت مدیره
  • محمدرضا ساروخانی، نائب رئیس مدیره
  • وحید هوشنگ نژاد، عضو هیئت مدیره
  • سیدمصطفی قاسمی، عضو هیئت مدیره
  • محمدتقی قلندرکی، عضو هیئت مدیره
  • حسین یوسف خزرایی، مدیرعامل

  


اعضای دبیرخانه هیئت مدیره

دبیرخانه هیئت مدیره، به منظور تسریع در انجام تصمیمات متخذه، در اسرع وقت صورتجلسات هیئت مدیره را تنظیم و به امضا اعضا می رسانند تا لازم الاجرا گردد.

اعضای دبیرخانه:
1. ندا جعفرآبادی
2. محمد مهدی حاج محمدمنشور اخلاقی هیئت مدیره شرکت قاسم ایران