اصناف تحت پوشش


گروه اصناف اصناف
مراکزسیاحتی و خدماتی رستوران و سالن پذیرایی
مراکزسیاحتی و خدماتی هتل
مراکزسیاحتی و خدماتی رستوران
مراکزسیاحتی و خدماتی اغذیه و فست فود
مراکزسیاحتی و خدماتی سالن پذیرائی
مراکزسیاحتی و خدماتی کیترینگ