اصناف تحت پوشش


گروه اصناف اصناف
مشتریان دارویی دولتی مرکز و خانه بهداشت
مشتریان دارویی دولتی انبار دارویی دانشگاه علوم پزشکی
مشتریان دارویی دولتی داروخانه درمانگاه دولتی
مشتریان دارویی دولتی داروخانه و انبار داروئی دولتی
مشتریان دارویی دولتی داروخانه بیمارستان دولتی
مشتریان دارویی دولتی داروخانه تامین اجتماعی
مشتریان دارویی دولتی داروخانه بیمارستان تامین اجتماعی
مشتریان دارویی دولتی دامپزشکی